Algemene voorwaarden

Stralende Voorwaarden: Uw Gids voor Zonnig Succes!

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. DoWatt: de gebruiker van deze algemene voorwaarden,., gevestigd aan Wilhelminaplein 1, 3072 DE Rotterdam ingeschreven in het Handelsregister onder KVK Nummer: 90042131 met BTW-nummer NL865191694B01

Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie DoWatt een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Partijen: DoWatt en de Klant gezamenlijk.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan DoWatt zich jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten, eventueel inclusief het verrichten van Installatiewerkzaamheden.

Producten: de in het kader van de Overeenkomst door of namens DoWatt te leveren en eventueel te installeren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, zonnepanelen, omvormers, optimizers en laadpalen.

Installatiewerkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens DoWatt uit te voeren installatiewerkzaamheden.

Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DoWatt en iedere Overeenkomst. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Elk aanbod van DoWatt (waaronder het aanbod in zijn webwinkel en zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van DoWatt kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog door DoWatt worden herroepen. Aan een aanbod van DoWatt dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van DoWatt dat gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Klant geen rechten ontlenen. De door DoWatt te verrichten schouw ten aanzien van te leveren zonnepanelen, ongeacht of deze op afstand dan wel op locatie wordt uitgevoerd, bevat geen technisch onderzoek naar het draagvermogen van de (dak)constructie. De Klant is er vóór het aangaan van de Overeenkomst zelf verantwoordelijk voor te onderzoeken of het draagvermogen van de (dak)constructie geschikt is voor de Producten en de eventuele verrichting van Installatiewerkzaamheden. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van DoWatt op de daartoe door DoWatt aangewezen wijze is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van DoWatt, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DoWatt anders aangeeft. Ten aanzien van door DoWatt te verrichten Installatiewerkzaamheden met betrekking tot zonnepanelen dient de Klant eigenaar te zijn van het pand waar de zonnepanelen worden geïnstalleerd. DoWatt is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Klant geen eigenaar is van het pand, tenzij de eigenaar van het pand uitdrukkelijk en Schriftelijk aan DoWatt verklaart dat hij instemt met de uitvoering van de Overeenkomst. In geval zodanige ontbinding plaatsvindt, is de Klant aansprakelijk voor de schade die DoWatt ten gevolge van de ontbinding lijdt. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

ARTIKEL 4. | INHOUD EN OMVANG VAN DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst omvat uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk, zoals in de door de Klant aanvaarde offerte of de orderbevestiging, zijn vastgelegd. DoWatt is nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven. In het bijzonder geldt dat DoWatt geen dakdoorvoer en graafwerkzaamheden uitvoert, evenmin als het verzwaren van meterkasten en de hoofdzekering en wijzigingen anders dan voorzien in de toepasselijke legplannen.

 

ARTIKEL 5. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING De Consument komt het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek niet toe omdat volgens specificaties van de Consument te vervaardigen zaken onderdeel uitmaken van de levering. Op grond van artikel 6:230p onder f, sub 1 van het Burgerlijk Wetboek is het recht van ontbinding daarom uitgesloten

 

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

DoWatt spant zich in de eventueel overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van DoWatt treedt niet eerder in dan nadat de Klant DoWatt Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en DoWatt na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. Indien DoWatt voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Klant te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is DoWatt gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. Verzuim van DoWatt biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding. In geval uitvoering of afronding van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, niet plaatsvindt op de daartoe overeengekomen datum, dan maakt de Klant geen aanspraak op compensatie met betrekking tot eventueel verlies van opbrengst in verband met het gebruik van de Producten.

 

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET ALGEMEEN

De Klant dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door DoWatt aangewezen wijze, aan DoWatt te verstrekken. De Klant staat in voor de juistheid van alle door hem aan DoWatt verstrekte informatie. DoWatt is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Voorts dient de Klant DoWatt steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Klant is bovendien gehouden DoWatt zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 8. | UITVOERING VAN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

De Klant dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Installatiewerkzaamheden. Voorts dient de Klant er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat: de ruimte waar de Installatiewerkzaamheden worden verricht vrij is van obstakels en de Installatiewerkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd; de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor de door DoWatt tewerkgestelde personen; de door DoWatt tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten; alle in redelijkheid van de Klant te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen; indien een vergunning noodzakelijk is, de Klant daarover uiterlijk op de datum van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden beschikt. De kosten verbonden aan de aanvraag en verkrijging van de vergunning, komen te allen tijde voor rekening van de Klant. DoWatt is gerechtigd de Installatiewerkzaamheden te staken indien: de veiligheid van de door DoWatt tewerkgestelde personen in het geding is, bijvoorbeeld in verband met constructieproblemen of weersinvloeden; de locatie van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden niet goed bereikbaar is; ten aanzien van te leveren zonnepanelen, de dakpannen, dakconstructie of staat van het dak daarvoor niet geschikt is; asbest of een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen. Indien de (verdere) uitvoering van de Installatiewerkzaamheden niet kan plaatsvinden als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat de Klant DoWatt onjuiste informatie heeft verstrekt dan wel relevante informatie niet heeft doorgegeven, behoudt DoWatt zich het recht voor om de kosten die DoWatt tot dan toe heeft gemaakt aan de Klant in rekening te brengen. Deze kosten kan DoWatt verrekenen met de eventuele aanbetaling die de Klant heeft verricht. Het legplan in de offerte is leidend voor de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden. Mocht het legplan op de dag van de installatie aangepast moeten worden, dan kan dat uitsluitend met voorafgaande instemming van DoWatt.

 

ARTIKEL 8.1 | UITVOERING VAN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

 

Verborgen Gebreken: Indien tijdens de installatie verborgen gebreken worden ontdekt die niet vooraf door de Klant zijn gemeld en waardoor de installatie niet kan doorgaan, is DoWatt gerechtigd om 20% van de totale kosten van de Overeenkomst in rekening te brengen als annuleringskosten. Dit geldt in het geval dat van de gehele klus moet worden afgezien vanwege de aard van de gebreken.

Uitstel door Verborgen Gebreken: Indien op de dag van installatie blijkt dat de installatie niet kan doorgaan vanwege verborgen gebreken waarover de Klant DoWatt niet heeft geïnformeerd, maar de installatie op een later tijdstip kan worden voortgezet, is DoWatt gerechtigd een vergoeding van 450 euro in rekening te brengen voor de noodzakelijke herplanning en administratieve kosten.

 

ARTIKEL 9. | LOSSE VERKOOP VAN PRODUCTEN

Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing op de verkoop en levering van Producten, zonder dat deze in het kader van dezelfde Overeenkomst aansluitend door of namens DoWatt worden geïnstalleerd. Levering van de Producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging geschiedt levering op het door de Klant opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de juridische eigendom van de Producten aan de Klant wordt overgedragen. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van DoWatt in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele verzendkosten te voldoen. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is DoWatt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele verzendkosten. Indien DoWatt bij toepassing van lid 5 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de Klant zijn afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Klant indien opslag op locatie van DoWatt geschiedt. Alsdan worden de opslagkosten naar redelijkheid door DoWatt vastgesteld.

 

ARTIKEL 10. | OPLEVERING VAN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN EN KLACHTEN

Op het moment dat door DoWatt aan de Klant wordt meegedeeld dat de Installatiewerkzaamheden zijn voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Installatiewerkzaamheden zijn voltooid, dient de Klant direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg. Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Klant. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Klant redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de Klant redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij DoWatt te worden ingediend. Bij schade van eigendom van de Klant (aan bijvoorbeeld muren of vloeren) moet de Klant dit, voorzien van foto’s van de schade, binnen 12 uur na oplevering van de Installatiewerkzaamheden bij DoWatt melden. Indien de Klant niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid bij de oplevering door de Klant uitdrukkelijk is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Klant ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor DoWatt uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling aan DoWatt bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat. In geval van een consumentenkoop waarbij Producten in het kader van dezelfde Overeenkomst door DoWatt worden geïnstalleerd, prevaleert het bepaalde in artikel 11.2 boven het bepaalde in de vorige leden van dit artikel.

 

ARTIKEL 11. | ONDERZOEK EN KLACHTEN TEN AANZIEN VAN PRODUCTEN

In geval de Overeenkomst slechts voorziet in losse verkoop van Producten, zoals bedoeld in artikel 9, dient de Klant op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan DoWatt en dient hij de inontvangstname van de Producten achterwege te laten, tenzij door de Klant een Schriftelijk voorbehoud bij de inontvangstname is gemaakt. In geval van ten tijde van de levering voor de Klant redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de Klant daarvan binnen vijf dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk mededeling te doen aan DoWatt. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan DoWatt. Indien de Klant niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid bij de (op)levering door de Klant uitdrukkelijk is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Klant ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor DoWatt uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort. Opleveringsverklaringen kunnen slechts worden ondertekend door de eigenaar van het betreffende pand, tenzij de ondertekenaar door de betreffende eigenaar is gemachtigd om deze verklaring namens de eigenaar te doen. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling aan DoWatt bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

 

ARTIKEL 12. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

DoWatt verleent garantie overeenkomstig de uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen voorwaarden. De wettelijke rechten van de consument, zoals de rechten op conformiteit bij een consumentenkoop, blijven onverminderd van kracht naast eventueel aangeboden garanties. De garantie vervalt als gebreken aan de geleverde producten het gevolg zijn van externe oorzaken of omstandigheden die niet aan DoWatt of zijn toeleveranciers toe te rekenen zijn, zoals schade door externe invloeden, slijtage, ondeskundig gebruik of wijzigingen door de Klant zonder goedkeuring van DoWatt. Claims onder garantie of non-conformiteit vereisen dat de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. DoWatt’s aansprakelijkheid beperkt zich tot de kosten van herstel of vervanging.

ARTIKEL 13. | OVERMACHT

DoWatt is niet verplicht tot nakoming van enige verplichting indien dit onmogelijk is geworden door omstandigheden die niet aan DoWatt toe te rekenen zijn, zoals natuurrampen, oorlog, stakingen, epidemieën, en andere onvoorziene omstandigheden. Bij overmacht mag de uitvoering worden opgeschort. Als overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen zonder gerechtelijke tussenkomst. Alleen al uitgevoerde of nog uitvoerbare delen van de overeenkomst mogen afzonderlijk gefactureerd worden.

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

DoWatt mag de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst als de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, failliet is of niet meer over zijn vermogen kan beschikken. De Klant heeft in deze gevallen geen recht op schadevergoeding en moet eventuele schade aan DoWatt vergoeden. Bij ontbinding door DoWatt worden alle vorderingen op de Klant direct opeisbaar.

ARTIKEL 15. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN & BETALINGEN

Prijzen en eventuele verzendkosten worden duidelijk aangegeven in het aanbod van DoWatt. Alle bedragen zijn exclusief btw, behalve bij aanbiedingen aan consumenten, waarbij de prijzen inclusief btw worden vermeld. Prijsverhogingen door kostenstijgingen mogen worden doorberekend, behalve als deze binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden, waarbij de consument het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Vooruitbetaling kan verlangd worden, maar niet meer dan 50% bij consumentenkoop. Betaling moet geschieden zonder opschorting of verrekening, tenzij wettelijk anders is bepaald. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd. Alle kosten voor het innen van verschuldigde bedragen, inclusief gerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

DoWatt is na de (op)levering niet aansprakelijk voor gebreken, tenzij bij opzet of bewuste roekeloosheid. De Klant is verantwoordelijk voor schade door onjuistheden in zijn instructies of gegevens, en door niet-nakoming van zijn verplichtingen. DoWatt is niet aansprakelijk voor verlies in opbrengst van zonnepanelen of voor gevolgen van wijzigingen in belasting- of energiewetgeving. Indirecte schade zoals verlies, winstderving, of bedrijfsstagnatie is uitgesloten van vergoeding. Aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en herstel of vervanging van de geleverde producten. Bij aansprakelijkheid is de maximale vergoeding gelijk aan de factuurwaarde of het verzekerde bedrag. Beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van DoWatt. Alle rechtsvorderingen tegen DoWatt verjaren na 12 maanden, behalve bij consumentenkoop waar de termijn twee jaar is. De Klant vrijwaart DoWatt tegen aanspraken van derden.

ARTIKEL 17. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

Geleverde producten blijven eigendom van DoWatt tot de Klant alle verplichtingen heeft voldaan. De Klant mag deze producten niet verkopen of bezwaren. Bij beslag of pogingen tot het vestigen van rechten op deze producten moet de Klant DoWatt onmiddellijk informeren. DoWatt mag de locaties waar de producten zich bevinden betreden en deze terugnemen bij verzuim van de Klant. Kosten hiervoor zijn voor de Klant. Als producten zijn vermengd of vervormd, moet de Klant de nieuw gevormde zaken verpanden aan DoWatt.

ARTIKEL 18. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

Klachten moeten binnen redelijke tijd na ontdekking volledig omschreven worden ingediend bij DoWatt. Klachten worden binnen zeven dagen behandeld, of er wordt aangegeven wanneer een uitgebreid antwoord volgt. Bij onoplosbare klachten in een koop op afstand kan de Consument het geschil voorleggen aan een geschillencommissie via het ODR-platform.

ARTIKEL 19. | SLOTBEPALINGEN

DoWatt mag zijn rechten en verplichtingen overdragen aan derden. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij voorkeur onderling opgelost voordat een beroep op de rechter wordt gedaan. De bevoegde rechter in het arrondissement Antwerpen is aangewezen om geschillen te behandelen, tenzij DoWatt kiest voor een andere rechter volgens de wet. Een Consument kan binnen een maand na aankondiging door DoWatt kiezen voor een andere bevoegde rechter.

 

 

Veelgestelde Vragen

Zit jouw vraag hier niet tussen? Start een live chat

Wat gebeurt er als mijn thuisbatterij vol is?

Zit uw thuisbatterij propvol omdat u weinig energie verbruikt en de zon volop schijnt? Geen zorgen! De overtollige energie wordt dan terug op het net geïnjecteerd volgens de tarieven in uw energiecontract. Is uw thuisbatterij leeg? Dan haalt u weer stroom van het net tegen de actuele energieprijzen.

De levensduur van een thuisbatterij hangt af van het aantal laadcycli. Een laadcyclus is het opladen of ontladen van de batterij om uw huishouden van stroom te voorzien en tegelijkertijd overtollige zonne-energie veilig op te slaan. Bij DoWatt gaat de Growatt thuisbatterij maar liefst 20-25 jaar mee, met een standaard garantie van 10 jaar!

Zit uw thuisbatterij propvol omdat u weinig energie verbruikt en de zon volop schijnt? Geen zorgen! De overtollige energie wordt dan terug op het net geïnjecteerd volgens de tarieven in uw energiecontract. Is uw thuisbatterij leeg? Dan haalt u weer stroom van het net tegen de actuele energieprijzen.

Scroll to Top